نویسنده = جواد خوشحال دستجردی
بررسی اثر سن گیاه زعفران بر میزان تولید محصول آن در استان لرستان

دوره 33، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-18

10.22108/gep.2021.129837.1445

هانیه نظری پور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ علی براتیان


تدوین تقویم زراعی کشت ذرت دانه ای براساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-60

10.22108/gep.2021.125664.1367

زینب ابراهیمی قلعه لانی؛ جواد خوشحال؛ حجت اله یزدان پناه


تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 169-178

مرضیه مجد؛ جواد خوشحال؛ داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ جواد خوشحال


شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 25-40

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ جواد خوشحال دستجردی


پهنه بندی تاریخ‌های کاشت ارقام گلرنگ بهاره در استان اصفهان

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 171-182

طلعت یساری؛ جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری


بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-16

جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ طلعت یساری؛ حمید نوری