بررسی وضعیت بیابان‎زایی با استفاده از مدل IMDPA با تأکید بر معیارهای فرسایش آبی و بادی (مطالعه موردی: منطقه بهاباد استان یزد)
1. بررسی وضعیت بیابان‎زایی با استفاده از مدل IMDPA با تأکید بر معیارهای فرسایش آبی و بادی (مطالعه موردی: منطقه بهاباد استان یزد)

اعظم حبیبی پور؛ حسن اکبری؛ علی طالبی

دوره 25، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 151-168

چکیده
  بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی در سال‌های اخیر منجر به تشدید فرآیند بیابان‌زایی گردیده است و برای مقابله با آن یک عزم جدی و فراگیر لازم است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت بیابان‌زایی منطقه بهاباد ...  بیشتر