بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران
1. بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران

مینا مرادی زاده؛ مهدی مومنی؛ محمدرضا سراجیان

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 59-68

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97103.0

چکیده
  رطوبت اتمسفری، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تمام تعامل‌های بین سطح و اتمسفر مانند جریان‌های انرژی بین زمین و اتمسفر است و مقدار این شاخص، تعادل انرژی در سطح زمین را نشان می‌دهد. ازآنجاکه مقدار نهایی ...  بیشتر