ارزیابی کمی و کیفی پویایی شهرهای جدید با مدل ELECTRE
1. ارزیابی کمی و کیفی پویایی شهرهای جدید با مدل ELECTRE

معصومه وحدتی؛ غلامعلی خمر

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 145-162

چکیده
  چکیده شهرهای جدید به عنوان ما حصل تجربه، تفکر، طرح، برنامه ریزی،ساخت، سیاست گذاری و آرمانشهر انسانی در برابر شهرهای بحران زده ی اواخر قرن نوزدهم که توانایی توزیع و ساماندهی مناسب جمعیت و فعالیت خود ...  بیشتر