نویسنده = رعنا شیخ بیگلو
ارزیابی و مقایسه‌ی توسعه‌ی نواحی ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 83-100

رعنا شیخ بیگلو؛ مسعود تقوایی


تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 13-28

فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو


تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 61-82

جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ رعنا شیخ بیگلو