پایش روند بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه (2000-2018)
1. پایش روند بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه (2000-2018)

فاطمه خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.121458.1264

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پایش روند بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه در بازه‌ی زمانی سال‌2000 تا 2018 میلادی انجام شده است. بدین منظور، در ابتدا، هفت فریم از تصاویر سنتینل-2 مربوط به ‌سال 2018 و ...  بیشتر