نویسنده = محمدرضا نوجوان
زاگرس و هویت مکانی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 165-176

10.22108/gep.2017.97987.0

محمدرضا نوجوان


برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 53-66

زهرا ناظری تهرودی؛ علی اکبر جمالی؛ محمدرضا نوجوان بشنیغان


افتراق‌های ژئومورفولوژی مناظر کویری استان یزد

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 141-152

محمدرضا نوجوان؛ معصومه هاشمی


منشأیابی لکه‌های رسوبی منطقه بیاضه

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 143-158

محمدرضا نوجوان؛ علیرضا عرب‌عامری