بررسی فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه موردی حوضه مسیله کاشان
1. بررسی فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه موردی حوضه مسیله کاشان

سید مرتضی ابطحی؛ عبداله سیف

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 101-116

چکیده
    یکی از عوامل اصلی تخریب سرزمین یا بیابان‌زایی، فشارهای انسانی و نوع رابطه ٔ طلبکارانه و یکسویه آدمی با زیست‌بوم است؛ رابطه‌ای که بدون لحاظ خواهش‌های بوم‌شناختی منطقه، صرفاً بر بنیاد رفع نیازهای ...  بیشتر