روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏
1. روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏

جواد جمال آبادی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98317.0

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه و ارتباط آن با تکتونیک فعال در دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا محدودة مخروط‌افکنه‌‌ها، زاویة جاروب (S) و شعاع مخروط‌افکنه‌‌ها ...  بیشتر
بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی
2. بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98280

چکیده
  گرز دیو یکی از ژئومورفوسایت‌‌های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی است که به دلیل کمیابی، شگفت‌انگیزبودن و نشان‌دادن فرایند‌های زمین‌شناسی، توجه ژئومورفولوژیست‌‌ها و گردشگران زمین را به خود جلب ...  بیشتر
مدل سازی ارتباط بین مساحت و حجم زمین لغزش‌ مطالعه موردی: حوضه بقیع نیشابور
3. مدل سازی ارتباط بین مساحت و حجم زمین لغزش‌ مطالعه موردی: حوضه بقیع نیشابور

ابوالقاسم امیراحمدی؛ الهه اکبری؛ سیما پورهاشمی؛ الهه اکبری

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 81-98

چکیده
  جابجایی توده‌ای مواد از قبیل زمین لغزش از جمله فرآیندهای دامنه‌ای مشکل آفرین در حوضه بقیع در دامنه‌های جنوبی بینالود است، چرا که این پدیده موجب تخریب اراضی، زمین‌های کشاورزی و مراتع، و نیز افزایش ...  بیشتر
پهنه بندی حساسیت خطروقوع زمین لغزش با استفاده از مدل احتمالاتی  وزن واقعه(تئوری بیزین)؛مطالعه موردی:حوضه آبخیز بار نیشابور
4. پهنه بندی حساسیت خطروقوع زمین لغزش با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه(تئوری بیزین)؛مطالعه موردی:حوضه آبخیز بار نیشابور

شهرام بهرامی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمود حبیب اللهیان؛ مجید ابراهیمی

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 125-144

چکیده
  مقدمه یکی از وظایف مهم دانش ژئومورفولوژی کاربردی، بررسی موقعیّت و ارزش محیط‌های انسانی خطرپذیر و آسیب‌پذیر در برابر انواع مخاطرات ژئومورفیک است. رخدادهای طبیعی فرآیندهای پیچیده‌ای هستند که بر تمامی ...  بیشتر