نویسنده = عبدالله سیف
تحلیل مرفوردیشن ارتفاعات غربی اقلید وارتباط آن با تحولات مورفولوژیک

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 251-268

محمود صلحی؛ عبدالله سیف؛ سینا صلحی؛ عبدالله سیف


بررسی و تطبیق شواهد ژئومورفولوژی و لرزه شناسی زمین ساخت فعال در محدوده زاگرس مرکزی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 175-192

رسول شریفی نجف آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف


بررسی فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه موردی حوضه مسیله کاشان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 101-116

سید مرتضی ابطحی؛ عبداله سیف


تأثیر جهت دامنه‌های کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-12

مسعود معیری؛ محمدحسین رامشت؛ عبداله سیف؛ مجتبی یمانی؛ غلامحسن جعفری