تأثیر بادهای 120 روزه بر امنیت منطقه سیستان
1. تأثیر بادهای 120 روزه بر امنیت منطقه سیستان

مرتضی کریمی؛ محمدحامد یزدانی؛ افشین نادری

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 111-128

چکیده
  بادهای 120 روزه از مشهورترین و اثرگذارترین بادهای محلی ایران زمین است که تقریباً از 15 خرداد تا 15 شهریور بر بخش شرقی کشور حاکم می‌شود. نظر به این که رسوبات منطقه ریزدانه بوده و از حدود 60، 30 و 10 درصد به ترتیب ...  بیشتر