افتراق‌های ژئومورفولوژی مناظر کویری استان یزد
1. افتراق‌های ژئومورفولوژی مناظر کویری استان یزد

محمدرضا نوجوان؛ معصومه هاشمی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 141-152

چکیده
  کویر به عنوان یکی از چشم اندازهای غالب ژئومورفیک اثرگذاری نقش خود را در الگوی توسعه ی منطقه ای می‌تواند اعمال کند. اگرچه واژه کویر بصورت یک مفهوم کلی بکار می رود ولی بواسطه وجود تفاوت‌های موجود در بسیاری ...  بیشتر