تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار
1. تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار

علی‌اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ ناصر سلطانی؛ احمد آفتاب

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98276.0

چکیده
  توریسم صنعتی درآمدزا و با صرفۀ اقتصادی بسیار مناسب است که امروزه، با ایجاد تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان ملل مختلف و به علت فقدان آلودگی‌های زیست‌محیطی درخور توجه بسیار است. جاذبه‌های طبیعی هر کشور ...  بیشتر