ظرفیت تحمل زیست‌محیطی و تراکم توسعه پایدار شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد
1. ظرفیت تحمل زیست‌محیطی و تراکم توسعه پایدار شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد

شهرزاد قلی زاده سرابی؛ محمد رحیم رهنما

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 263-286

چکیده
  امروزه مفهوم ظرفیت تحمل زیست­محیطی در برنامه­ریزی و مدیریت شهری، یکی از مهمترین ابزارها در جهت نیل به پایداری شهری است. در این مقاله تراکم مطلوب توسعه شهری با رویکرد ظرفیت تحمل زیست محیطی در منطقه ...  بیشتر