تحلیل تغییرات سریهای دما و بارش شیراز طی دوره 2005-1951
1. تحلیل تغییرات سریهای دما و بارش شیراز طی دوره 2005-1951

اشرف اسدی؛ علی حیدری

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 137-152

چکیده
    در مطالعه حاضر، همبستگی، میزان و روند تغییرات عناصر دما و بارش ایستگاه شیراز طی دوره آماری 2005- 1951 در مقاطع سالانه و فصلی با استفاده از روشهای رگرسیون سری‌های زمانی، شاخص استاندارد زی اسکور و روش میانگینهای ...  بیشتر