نویسنده = محمد حسین فتحی
پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با مدل های آماری دومتغیره و منطق فازی

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 49-60

محمد حسین فتحی؛ ابراهیم بهشتی جاوید؛ موسی عابدینی


پایش پهنه‌ نمکی پلایای دامغان با پردازش داده‌های ماهواره‌ای چندطیفی

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 275-290

محمد حسین فتحی؛ نادر سرمستی؛ فریبا اسفندیاری