طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران
1. طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 219-246

چکیده
  یخبندان یکی از پدیده‌های مهم مورد مطالعه در اقلیم شناسی است که از تغییر دما در طول زمان ناشی می‌شود. در این مطالعه هدف بر این است که از طریق طبقه بندی الگوهای همدید مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران، ...  بیشتر
بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین
2. بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

عبدالمجید محمدی؛ بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالرئوف شاهوزئی

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  بارش به عنوان مهمترین عنصر اقلیمی همواره در سرزمین ایران از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده است. این پیچیدگی ها که بیشتر ناشی از موقعیت جغرافیایی این سرزمین پهناور بوده است باعث گردیده است که بارش از توزیع ...  بیشتر
مطالعه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران
3. مطالعه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ علی پناهی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 53-68

چکیده
    تغییر آب و هوا، یکی از چالش‌های برجسته سده جاری است. در این میان تغییرات دما به عنوان پایه ای ترین عنصر آب و هوایی هر ناحیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، فرضیه جابه جایی هسته‌های زمانی ...  بیشتر