تحلیل مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محله عامری شهر اهواز
1. تحلیل مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محله عامری شهر اهواز

مسعود صفایی پور؛ هادی علیزاده؛ صفیه دامن باغ

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش وضعیت مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محله عامری اهواز است که در قالب دو هدف فرعی تشخیص میزان تحقق و اولویت این مؤلفه‌ها از دیدگاه کارشناسی و ساکنان محله به انجام رسیده است. مؤلفه‌های ...  بیشتر