تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستان‌های استان هرمزگان
1. تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستان‌های استان هرمزگان

مسعود تقوایی؛ محمد صبوری

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 53-68

چکیده
    هدف اصلی برنامه ریزی منطقه‌ای در کشورهای مختلف تحقق توسعه و کاهش نابرابریهای منطقه‌ای و نیل به توسعه پایدار است. گام نخست درحل مسائل ناشی ازعدم تعادل‌های منطقه‌ای شناخت وسطح بندی مناطق از نظربرخورداری ...  بیشتر