پهنه‌بندی‌ ناحیه البرز باختری براساس شاخص‌های‌ ریخت‌ زمین ساخت‌
1. پهنه‌بندی‌ ناحیه البرز باختری براساس شاخص‌های‌ ریخت‌ زمین ساخت‌

احمد علی زارع مهرجردی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 167-184

چکیده
    حرکات پوسته زمین یکی از عوامل مهم در شکل دهی زمین منظره‌هاست، به طوری که تاثیر این حرکان برروی زمین ریخت شناسی وعوارض مربوط آن میتوان با مطالعه شاخصهای ریخت زمین ساخت شناسایی کرد. البرز باختری که ...  بیشتر