طبقه‌بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا
1. طبقه‌بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا

قاسم عزیزی؛ تیمور علیزاده

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 23-38

چکیده
    در این پژوهش با بکار گیری رویکرد گردشی به محیطی مهم ترین سامانه‌های تاثیر گذار تراز دریا، بر روی اقلیم ایران بررسی گردید. برای شناسایی الگوهای جوی داده‌های میانگین روزانه فشار تراز دریا از سری داده‌های ...  بیشتر