تحلیل روند بارش سالانه ایران
1. تحلیل روند بارش سالانه ایران

بختیار محمدی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 95-106

چکیده
    در این پژوهش روند بارش­ ایران با استفاده از داده­های 1437 ایستگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی، طی دوره 40 ساله (1343 تا 1382) بررسی شد. با میانیابی این داده­ها به روش کریجینگ، ایران به 8230 یاخته­­ی به ...  بیشتر