ارائه الگوی اصلاحی- تکمیلی برنامه‌های آبخیزداری به منظور کاهش رسوب‌دهی در حوزه آبخیز هفتان تفرش
1. ارائه الگوی اصلاحی- تکمیلی برنامه‌های آبخیزداری به منظور کاهش رسوب‌دهی در حوزه آبخیز هفتان تفرش

حشمت اله آقارضی؛ علی اکبر داوودی راد؛ مهدی مردیان؛ رضا بیات

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 187-198

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21365

چکیده
  چکیده فرسایش خاک در حوزه­های آبخیز باعث تضعیف پوشش اراضی و کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی می­شود. بنابراین ضرورت دارد که با شناسایی منابع تولید رسوب در مقیاس سطحی (دامنه) و خطی (آبراهه و رودخانه)، نوع ...  بیشتر