تحلیل آثار محیطی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: ناحیۀ آق‌سو- کلاله/ استان گلستان)
1. تحلیل آثار محیطی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: ناحیۀ آق‌سو- کلاله/ استان گلستان)

غلامحسین عبدالله زاده؛ خدیجه صالحی؛ طاهره قرقانی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 147-170

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21821

چکیده
  امروزه گردشگری یکی از بخش‌های بزرگ اقتصاد است که با رشدی سریع قابلیت حمایت از جامعۀ محلی را در ایجاد تنوع اقتصادی‌ دارا‌ست؛ در‌حالی‌که، توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی پیامدهای مختلف مثبت و منفی زیست‌محیطی ...  بیشتر