دست‌یابی به چشمه توفان‌های گردو غبار به کمک مدل‌های عددی‌: معرفی رویکردی برای پیش‌بینی توفان‌های گردوغبار
1. دست‌یابی به چشمه توفان‌های گردو غبار به کمک مدل‌های عددی‌: معرفی رویکردی برای پیش‌بینی توفان‌های گردوغبار

محمدرضا محمدپور پنچاه؛ حسین ملکوتی؛ سمیرا باباحسینی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 43-52

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.20792

چکیده
  توفان گرد و غبار ازجمله پدیده‌هایی است که در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را برای مناطق مختلف کشور ایجاد کرده است. شناسایی چشمه این نوع توفان‌ها از اولین گام‌ها در مقابله با این پدیده مخرب است. از جمله ...  بیشتر