مقایسۀ روش‌های شبکۀ عصبی مصنوعی و سیستم‌فازی در تعیین زمان پیش‌هشدار سیلاب‌ نمونۀ موردی زیرحوزۀ آبخیز رودخانۀ زرد - استان خوزستان
1. مقایسۀ روش‌های شبکۀ عصبی مصنوعی و سیستم‌فازی در تعیین زمان پیش‌هشدار سیلاب‌ نمونۀ موردی زیرحوزۀ آبخیز رودخانۀ زرد - استان خوزستان

بهروز ابراهیمی هروی؛ کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ حسن دانشیان

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97816

چکیده
  چکیده روندیابی سیل یکی از روش‌های پیش‌بینی سیل در رودخانه‌ها به‌منظور مدیریت و مهار سیل است. روابط بارش - روناب و ایجاد سیل در یک منطقه، رابطۀ خطی ریاضیاتی نیست که با آن‌ سیلاب‌خیزی و وقوع سیلاب را ...  بیشتر