بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمین‌آمار
1. بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمین‌آمار

فاطمه عینلو؛ علی معافی رابری؛ آرش ملکیان؛ رضا قضاوی؛ محسن محسنی ساروی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21812

چکیده
  در بررسی تغییرات مکانی پارامتر‌های کیفی آب­های زیرزمینی برای شناخت وضعیت کیفی آبخوان، منابع آلوده­کننده و تعیین مناسب­ترین راهکارهای مدیریتی، روش­های زمین­آماری و GIS ابزار مفیدی هستند. در ...  بیشتر