تأثیرات بالقوۀ تغییر اقلیم در توریسم سواحل جنوبی ایران بر پایۀ طرح اطلاعات اقلیمی گردشگری
1. تأثیرات بالقوۀ تغییر اقلیم در توریسم سواحل جنوبی ایران بر پایۀ طرح اطلاعات اقلیمی گردشگری

زهرا کریمی؛ حمید نظری پور؛ محمود خسروی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97874

چکیده
  توریسم و تفریح، عوامل مهم اقتصادی است که به‌طور مستقیم با‌ هوا و آب و هوای مقصد خاص ‌ارتباط دارد. آب و هوا، ‌منبع مهمی برای گردشگری و‌ عنصری به‌همان اندازه مهم است که باید در اهداف گردشگری گنجانده شود. ...  بیشتر
شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای
2. شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

حمید نظری پور؛ محمود خسروی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 29-44

چکیده
   در این مقاله داده های بارش روزانه زاهدان از اول ژانویه 1966 تا آخر دسامبر 2005 میلادی برای شناسایی تیپ های بارشی زاهدان بررسی گردید. ابتدا روزهای بارشی استخراج شده و هفت پارامتر بارشی و چهار پارامتر زمانی ...  بیشتر