تأثیرات بالقوۀ تغییر اقلیم در توریسم سواحل جنوبی ایران بر پایۀ طرح اطلاعات اقلیمی گردشگری
1. تأثیرات بالقوۀ تغییر اقلیم در توریسم سواحل جنوبی ایران بر پایۀ طرح اطلاعات اقلیمی گردشگری

زهرا کریمی؛ حمید نظری پور؛ محمود خسروی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97874

چکیده
  توریسم و تفریح، عوامل مهم اقتصادی است که به‌طور مستقیم با‌ هوا و آب و هوای مقصد خاص ‌ارتباط دارد. آب و هوا، ‌منبع مهمی برای گردشگری و‌ عنصری به‌همان اندازه مهم است که باید در اهداف گردشگری گنجانده شود. ...  بیشتر