ارزیابی شدت بیابان‌زایی منطقۀ سراوان با استفاده از مدل IMDPA
1. ارزیابی شدت بیابان‌زایی منطقۀ سراوان با استفاده از مدل IMDPA

فرهاد ذوالفقاری؛ حسن خسروی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 87-102

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21817

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از روش ایرانی IMDPA، حساسیت اراضی منطقۀ سراوان به بیابان­زایی‌ ارزیابی و بررسی شده است. برای این منظور، پس از بررسی­ و ارزیابی­های اولیه، چهار معیار اقلیم، پوشش گیاهی، خاک ...  بیشتر