ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بدرانلو)
1. ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بدرانلو)

تیمور جعفری؛ مهناز ناعمی؛ احمد ذاکریان

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 141-158

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97880.0

چکیده
  فرسایش خاک از مشکلات زیست‌محیطی موجود در استان خراسان شمالی و حوضة آبخیز بدرانلوست. بررسی‌ها نشان می‌دهد سالیانه حدود 461574 تن خاک از زمین‌های حاصلخیز لُسی حوضة بدرانلو فرسایش می‌یابد که به کاهش حاصلخیزی ...  بیشتر