ارزیابی شاخص‌های تعلق مکانی ساکنان بافت قدیم شهر کاشان
1. ارزیابی شاخص‌های تعلق مکانی ساکنان بافت قدیم شهر کاشان

محمدحسین سرایی؛ امیر اشنویی؛ مجتبی روستا

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21813

چکیده
  دلبستگی به مکان و احساس تعلق به آن، این انگیزه را در فرد ایجاد می­کند که به احیا و نوسازی همه­جانبۀ محیط‌های خانگی و محلی بپردازد و اجرای برنامه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در اجتماع محلی با توفیق ...  بیشتر