اولویت‌بندی پارکینگ‌های مکانیزه با تلفیق شیوۀ طراحی آزمایشات تاگوچی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی
1. اولویت‌بندی پارکینگ‌های مکانیزه با تلفیق شیوۀ طراحی آزمایشات تاگوچی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

سید محمود زنجیرچی؛ مریم امانی؛ فاطمه عزیزی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 131-146

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21820

چکیده
  افزایش روزافزون تعداد اتومبیل باعث اختصاص سهم عمده‌ای از مساحت خیابان‌ها، معابر، فضاهای باز و مسکونی به اتومبیل می‌شود. از این‌رو شهرهای بزرگ، امروزه با کسری پارکینگ در سطح شهر و محدودیت فضای پارک ...  بیشتر