مقایسه مدل های AWBM و SimHyd در مدل سازی بارش – رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای)
1. مقایسه مدل های AWBM و SimHyd در مدل سازی بارش – رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای)

حسین رضایی؛ مجید منتصری؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی؛ آناهیتا جباری؛ جواد بهمنش

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 155-168

چکیده
  مدل‌سازی بارش - رواناب یک منطقه، یکی از مهمترین تحقیقات هیدرولوژیک در علوم مهندسی آب است. با پیشرفت علوم، امروزه این مهم به صورت کامپیوتری انجام می‌شود و در این میان مدل‌‌های بسیاری ایجاد شده‌اند. ...  بیشتر