ارزیابی تأثیرپذیری رژیم آبدهی چشمه‌های کارستی از رخداد خشکسالی مطالعۀ موردی‌: چشمه‌های کارستی حوضۀ رودخانۀ الوند
1. ارزیابی تأثیرپذیری رژیم آبدهی چشمه‌های کارستی از رخداد خشکسالی مطالعۀ موردی‌: چشمه‌های کارستی حوضۀ رودخانۀ الوند

سعید نگهبان؛ سجاد باقری سیدشکری؛ زینب پاینده؛ سیروس نادری؛ پیمان شیراوند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 163-176

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97941

چکیده
  آبخوان­های کارستی از مهم‌ترین منابع تأمین آب مورد نیاز برای شرب و کشاورزی در استان کرمانشاه است. وقوع خشکسالی­های دو دهۀ گذشته، سبب کاهش شدید میزان آبدهی این آبخوان­ها شده است و این امر تأثیر زیادی ...  بیشتر