بررسی و شناسایی مناطق دارای پتانسیل کارستی‌شدن با استفاده از روش فازی و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی
1. بررسی و شناسایی مناطق دارای پتانسیل کارستی‌شدن با استفاده از روش فازی و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی

مرضیه مکرم؛ سعید نگهبان

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 121-134

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118017.1171

چکیده
  مناطق کارستی به دلیل اهمیت بسیار زیاد در منابع آب و تنوع اشکال ژئومورفولوژیکی همواره در کانون توجه بوده‌اند. در مناطق خشک با توجه به اینکه کارست‌ها مناطق مناسبی برای ذخیرة سفره‌های آب شیرین محسوب می‌شوند، ...  بیشتر
ارزیابی تأثیرپذیری رژیم آبدهی چشمه‌های کارستی از رخداد خشکسالی مطالعۀ موردی‌: چشمه‌های کارستی حوضۀ رودخانۀ الوند
2. ارزیابی تأثیرپذیری رژیم آبدهی چشمه‌های کارستی از رخداد خشکسالی مطالعۀ موردی‌: چشمه‌های کارستی حوضۀ رودخانۀ الوند

سعید نگهبان؛ سجاد باقری سیدشکری؛ زینب پاینده؛ سیروس نادری؛ پیمان شیراوند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 163-176

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97941

چکیده
  آبخوان­های کارستی از مهم‌ترین منابع تأمین آب مورد نیاز برای شرب و کشاورزی در استان کرمانشاه است. وقوع خشکسالی­های دو دهۀ گذشته، سبب کاهش شدید میزان آبدهی این آبخوان­ها شده است و این امر تأثیر زیادی ...  بیشتر