پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون
1. پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون

صمد فتوحی؛ احسان عطایی کیا؛ داریوش رحیمی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 159-172

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98223.0

چکیده
  دریاچه‌ها، دفتر بایگانی تحولات اقلیمی به شمار می‌آیند و تعریف‌کنندة هویت مدنی شهرها و مراکز سکونتگاهی در ایران بوده و هستند؛ بنابراین حیات آنها با حیات هویت شهرهای ساحلی خود پیوندی منطقی دارد. هامون، ...  بیشتر