سیر تکوینی نظریه‌های ژئومورفولوژی
1. سیر تکوینی نظریه‌های ژئومورفولوژی

مصطفی امینی؛ منیژه قهرودی تالی؛ هوشنگ سرور

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98028

چکیده
  هر علمی، یک خاستگاه زمانی، شیوۀ نگرش و سیر تکوینی در طول تاریخ دارد و هیچ علمی از شرایط محیطی، تفکرات و پارادایم‌های علمی همسو با آن برکنار نمانده است. بنابراین بررسی علمی مکتب‌های مهم جغرافیایی و پارادایم‌های ...  بیشتر