ارزیابی چند مدل تجربی در برآورد رواناب سالیانه مطالعة موردی: حوضة حصارک در شمال غرب تهران
1. ارزیابی چند مدل تجربی در برآورد رواناب سالیانه مطالعة موردی: حوضة حصارک در شمال غرب تهران

شهرام بهرامی؛ سپیده ایمنی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116956.1151

چکیده
    استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور در تسهیل تخمین رواناب حوضة آبخیز در قرن اخیر (دهه‌های اخیر) رواج یافته است. این عمل با استفاده از مدل بارش - رواناب انجام می‌گیرد که شامل تغییرات ...  بیشتر