مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان
1. مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان

حمید نوری؛ علیرضا ایلدرومی؛ مهدی سپهری؛ مهدی آرتیمانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98036.0

چکیده
  برآورد دبی اوج، یکی از موضوعات اساسی در مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب، جایگاه ویژه‌ای در موفقیت طراحی سازه‌های آبی و کارایی اقدامات بیومکانیکی در حوضه‌های آبخیز دارد. در این پژوهش سعی شده است با مقایسة ...  بیشتر