شبیه‌سازی رواناب ذوب برف در حوضه شهرچای با استفاده از مدل SRM
1. شبیه‌سازی رواناب ذوب برف در حوضه شهرچای با استفاده از مدل SRM

سعید جهانبخش اصل؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدحسین عالی نژاد؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مرتضی پرهیزکار

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98100

چکیده
  با توجه به اهمیت بارش برف در تأمین آب در مناطق کوهستانی، برآورد دقیق آب معادل برف و همچنین تغییرات سطح پوشش آن،‌ در بخش­های کشاورزی، انرژی، مدیریت مخزن و هشدار سیل مؤثر است. در این مطالعه، به‌منظور ...  بیشتر