تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور
1. تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98103.0

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور با بهره‌گیری از داده‌های ماهانة بارش و داده‌های بازواکاوی‌شده در دورة زمانی 2005-1974 بررسی و توزیع مکانی نابهنجاری بارش در ...  بیشتر
آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR
2. آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR

صیاد اصغری؛ سعید جهانبخش؛ محمود خسروی؛ بتول زینالی؛ محمود خسروی؛ خلیل ولی زاده؛ سعید جهانبخش

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 263-276

چکیده
  در این تحقیق از داده های ساعتی گرد و غبار 87 ایستگاه سینوپتیکی کشور در سال 2008 استفاده شده است. بعد از استخراج روز های گرد و غباری سال 2008 برای هر ایستگاه، روز اول ژوئیه 2008 بخاطر داشتن قدرت دید افقی کمتر از ...  بیشتر