تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور
1. تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98103.0

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور با بهره‌گیری از داده‌های ماهانة بارش و داده‌های بازواکاوی‌شده در دورة زمانی 2005-1974 بررسی و توزیع مکانی نابهنجاری بارش در ...  بیشتر