نویسنده = مهدی مومنی
بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 59-68

10.22108/gep.2017.97103.0

مینا مرادی زاده؛ مهدی مومنی؛ محمدرضا سراجیان


مقایسه شاخص‌های پوشش گیاهی سنجش از دور در پایش خشکسالی (مطالعه موردی مراتع نیمه شمال استان خوزستان)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 85-98

حجت اله یزدانپناه؛ مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ سعید موحدی؛ حجت حسینقلی‌نژاد دزفولی؛ سعید موحدی؛ مریم سلیمانی تبار