بررسی تحولات مورفولوژیکی الگوی رودخانۀ آزادرود با استفاده از شاخص‌های هندسی
1. بررسی تحولات مورفولوژیکی الگوی رودخانۀ آزادرود با استفاده از شاخص‌های هندسی

محمد حسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ حسام ملکی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98177.0

چکیده
  تغییرات الگوی رودخانه یکی از مهم‌ترین مسائل مهندسی رودخانه است که بر فعالیت‌ها و سازه‌های عمرانی حاشیۀ رودخانه‌ تأثیر می‌گذارد. مطالعۀ تغییرات مورفولوژیکی کانال‌های رودخانه‌ای به‌منظور یافتن ...  بیشتر