تبیین مفهوم فضای جغرافیایی در مکاتب روش‌شناسی اثبات‌گرا و هرمنوتیک
1. تبیین مفهوم فضای جغرافیایی در مکاتب روش‌شناسی اثبات‌گرا و هرمنوتیک

احسان لشگری تفرشی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 35-54

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98061.0

چکیده
  در فلسفه علم و بویژه در علوم انسانی تعریف و شناخت مفاهیم و موضوعات مورد مطالعه می تواند مبنای هستی شناسانه، معرفت شناسانۀ و روش شناسانۀ متفاوت و یا حتی متضاد داشته باشد. از این جهت تعیین چارچوب نظری شناخت ...  بیشتر
تبیین نظری – فلسفی اثرات رسانه های گروهی برفضای جغرافیایی
2. تبیین نظری – فلسفی اثرات رسانه های گروهی برفضای جغرافیایی

احسان لشکری؛ سید عباس احمدی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 117-130

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98142

چکیده
  یکی از ابزارهای اثرگذار در عصر مدرنیته رسانه‌های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت و... هستند که با تکیه به آن‌ها، سرعت حرکت اطلاعات و تغییرات پیرو آن در فضای جغرافیایی افزایش چشمگیری یافته است. به ...  بیشتر