ارزیابی توان مدل SDSM در همانندسازی میانگین دمای شهر ارومیه
1. ارزیابی توان مدل SDSM در همانندسازی میانگین دمای شهر ارومیه

حسین عساکره؛ حسن شادمان

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.98143.0

چکیده
  الگوسازی اقلیمی، یکی از روش‌های بنیادین و کارا در ساده‌سازی پیچیدگی‌های دستگاه اقلیم است که درک ما را از چگونگی رفتار این سامانه افزایش می‌دهد؛ همچنین همانندسازی‌های اقلیمی با به‌کارگیری برون‌داد ...  بیشتر