واکاوی میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران به کمک نمایة ‏NDVI
1. واکاوی میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران به کمک نمایة ‏NDVI

مجید منتظری؛ امید رضا کفایت مطلق

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98301.0

چکیده
  گیاه آیینة آب‌وهواست؛ بنابراین نیاز به کسب اطلاعات دربارة وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان و پراکنش آن اهمیت زیادی دارد. از آنجا که گردآوری اطلاعات دربارة تغییرات پیوستة پوشش گیاهی با روش‌های معمولی ...  بیشتر
بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی
2. بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی

امیدرضا کفایت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعودیان

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98153.0

چکیده
  از آنجا که پوشش گیاهی و تغییرات آن دارای نقش تأثیرگذاری در فراسنج‌های اقلیمی هستند، آگاهی از تغییرات پوشش گیاهی هر منطقۀ جغرافیایی اهمیت بسیاری دارد. در پژوهش حاضر، روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ...  بیشتر