مدل‌سازی تغییرات کاربری زمین‌: دسته‌بندی مفاهیم و مدل‌ها و بیان زمینه‌های تحقیق
1. مدل‌سازی تغییرات کاربری زمین‌: دسته‌بندی مفاهیم و مدل‌ها و بیان زمینه‌های تحقیق

ایمان مسگری؛ محمدسعید جبل عاملی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98162

چکیده
  مدل‌های شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تغییرات کاربری زمین‌، ابزاری برای درک عوامل پیشران و پیامدهای ناشی از تغییر کاربری‌های زمین است و شیوۀ این تغییرات را در طی مکان و زمان پیش‌بینی و تشریح می‌کند. این ...  بیشتر