واکاوی تغییرات توزیع فراوانی چهار دهه بارش روزانۀ ایران
1. واکاوی تغییرات توزیع فراوانی چهار دهه بارش روزانۀ ایران

اسماعیل نصرآبادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 147-158

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98166.0

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تغییرات زمانی - مکانی توزیع فراوانی بارش روزانۀ روزهای بارشی ایران است. به این منظور، از داده‌های بارش روزانۀ میان‌یابی‌شده به روش کریگینگ 1437 ایستگاه هم‌دید، اقلیمی و باران‌سنجی ...  بیشتر